آموزشی

یک رژیم کم کربوهیدرات شامل چه خوراکی هایی می شه؟

  رژیم کم کربوهیدرات به رژیم غذایی ای گفته می شه که در اون بدن میزان کمی کربوهیدرات دریافت می کنه، عوضش مقدار بیشتری گروه های غذایی دیگر جانشین کربوهیدراتای شکم پُبخش می شن و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل